Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
Základná umelecká škola
 
 

Milí rodičia, priatelia!

Od apríla 2018 už budú aktuálne informácie o dianí v našej ZUŠ zverejňované na novej webstránke.

 

Milí rodičia, priatelia!

 
V septembri 2013 sa otvorila Základná umelecká škola Sv. Košických Mučeníkov (ZUŠ) pod vedením p. Mgr. Romana Sorgera. Na ZUŠ sa prihlásilo 80 žiakov, ktorí dostali možnosť študovať v troch odboroch: Hudobnom, Výtvarnom a Literárno - dramatickom odbore. V tom čase začalo vyučovať desať pedagógov nástroje: hru na klavíri, gitare, zobcovej flaute, hru na husliach, hru na violončele, hru na bicích, začalo sa vyučovanie výtvarného odboru a Literárno - dramatického odboru.

V roku 2016 poverenou zástupkyňou sa stala p. uč. Bc. Renata Tóthová. Jej víziou bolo rozšíriť pedagogický zbor, otvoriť multimediálny odbor, zriadiť spevácky zbor a doplniť materiálno technické zabezpečenie. V priebehu školského roka 2016 – 2017 sa zakúpilo klavírne krídlo do koncertnej sály, ktorá dostala aj nový šat v podobe úpravy interiéru. Postupne sa zakúpili hudobné nástroje pre potreby hudobnej náuky a priebežne sa zakupujú ďalšie nástroje. Na konci školského roka 2016 sa zriadilo Občianske združenie rodičov pri ZUŠ, ktoré v septembri 2017 začalo pracovať. V júni 2017 mala ZUŠ svojich prvých absolventov prvej časti, ktorí svoj rozvíjajúci talent preukázali na slávnostnom absolventskom koncerte v LÖFFLEROVOM MÚZEU v Košiciach. Počas školského roka sa naši žiaci zúčastnili a zúčastňujú sa aj v súčasnosti na výtvarných workshopoch na ŠUV v Košiciach, kde získavajú veľmi hodnotné skúsenosti, zapojili sa do niekoľkých výtvarných súťaží a umiestnili sa v zlatom pásme, pravidelne vystavujú svoje dielka na vernisážach.

Veľmi nás tešia úspechy našich žiakov z celoslovenských súťaží hudobného odboru, ktorí boli ocenení prvými miestami v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi, v Trnave na celoslovenskej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského, v Košiciach na celoslovenskej súťažnej prehliadke sláčikových nástrojov. Súčasťou našich aktivít sú pravidelné koncertné vystúpenia, koncertovanie na charitatívnych podujatiach ako je podujatie organizované v Poprade pod názvom“ Integrácia.“ Režisérsky autorom tohto podujatia je náš kolega p. Mgr. R.Sorger, ktorý pripravuje svojich zverencov aj po moderátorskej stránke. Okrem verejných vystúpení školy naši žiaci otvárajú Košické Vianoce. Podporujeme organizovanie stretnutí s umelcami hudobného života. Našou snahou je podchytiť nádejné talenty, ktoré sa dokážu orientovať v hudobnej kultúre a svete hudobného umenia. Dokážu prejavovať vlastné postoje a rozlišujú hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov.

Veríme, že prispejeme k tomu, že sa naša škola stane ešte atraktívnejšou.

Spracovala: Bc. Renata Tóthová, Dis.art
poverená zástupkyňa ZUŠ
 
 
 
 
 
 
 
 
© Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov